Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In het hiernavolgende wordt verstaan onder: 

A. Agrilog Opleidingen: 

Agrilog Opleidingen, gevestigd te Leeuwarden 

B. Opdrachtgever: 

Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Agrilog Opleidingen onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Agrilog Opleidingen een Opdracht heeft gegeven. 

C. Opdracht: 

De opdracht van een Opdrachtgever aan Agrilog Opleidingen tot het verzorgen van een Cursus of Training, al dan niet ten behoeve van het personeel van het betreffende bedrijf of instelling. 

D. Cursus(sen) of Trainingen 

Een door Agrilog Opleidingen verzorgde cursus of training, bijscholing, studie- of themadag, seminars dan wel enige andere vorm van opleiding. . 

E. Deelnemer: 

De particulier of de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een door Agrilog Opleidingen verzorgde Cursus of Training. 

F. Aanmelding: 

De inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus of Training waarbij een overeenkomst tot het ontvangen van onderwijs wordt aangegaan. 

G. Onderwijsmateriaal: 

Cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Agrilog Opleidingen en op alle door Agrilog Opleidingen gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet 

bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken. 

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

2.3 Indien Opdrachtgever zorgdraagt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens Agrilog Opleidingen deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Agrilog Opleidingen voor alle claims van Deelnemer. 

Artikel 3. Overeenkomsten 

3.1 Aanmeldingen zijn voor Agrilog Opleidingen eerst bindend nadat Agrilog Opleidingen deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd. 

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden Agrilog Opleidingen slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Agrilog Opleidingen zijn aanvaard of voor zover Agrilog Opleidingen feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen. 

3.3 Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van Agrilog Opleidingen, doch kunnen redelijkerwijs afwijken. 

3.4 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Agrilog Opleidingen vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product. 

Artikel 4. Prijzen overeengekomen prijs. 

4.1 Alle cursusprijzen en examengelden staan vermeld exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Agrilog Opleidingen is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W. tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen. 

4.2 Afhankelijk van het niveau van de Deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Cursus korter of langer uitvallen dan door Agrilog Opleidingen was aangegeven. Agrilog Opleidingen heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Agrilog Opleidingen informeert Opdrachtgever of Deelnemer over deze aanpassing. 

4.3 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de opdracht zijn. 

Artikel 5. Levering, leveringstijd 

5.1 Alle door Agrilog Opleidingen genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.2 Agrilog Opleidingen is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Agrilog Opleidingen en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

Artikel 6. Betaling 

6.1 Facturen dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. 

6.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd. 

6.4 Alle kosten die Agrilog Opleidingen moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. 

Artikel 7. Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal 

7.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Agrilog Opleidingen verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de Deelnemer de Cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Cursus wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door Agrilog Opleidingen te verstrekken toelatingsnormen. 

7.2 Agrilog Opleidingen heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Cursus uit te sluiten.Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Cursusgeld onverlet. 

7.3 Aan de hand van de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Agrilog Opleidingen vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Cursus, berust bij Agrilog Opleidingen tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

8.2 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door Agrilog Opleidingen vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikkingstellen van enig Onderwijsmateriaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agrilog Opleidingen niet toegestaan. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens 

9.1 De aansprakelijkheid van Agrilog Opleidingen, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Agrilog Opleidingen toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

9.2 Agrilog Opleidingen aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever. 

9.3 Al het door Agrilog Opleidingen ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan Agrilog Opleidingen op geen enkele wijze instaan 

voor de juistheid en volledigheid ervan. Agrilog Opleidingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken. 

9.5 Agrilog Opleidingen verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Agrilog Opleidingen niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Dit geheel de Privacy regelementen zoals de Nederlandse wetgeving dit voorschrijft in de zogenoemde AVG. 

Artikel 10. Annulering 

10.1 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft Agrilog Opleidingen te allen tijde het recht een Cursus te annuleren en een Aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. 

10.2 Annulering van een deelname aan een Cursus door Opdrachtgever of Deelnemer kan schriftelijk of telefonisch geschieden. 

Bij annulering of niet verschijnen op de cursus brengt Agrilog geen kosten in rekening tenzij er een Examen is ingepland door een extern Examenbureau, de examenkosten worden in dat geval in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

Artikel 11. Overmacht 

Indien naar het redelijk oordeel van Agrilog Opleidingen een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 

Indien de overmacht een bepaalde Cursusbijeenkomst betreft, zal Agrilog Opleidingen voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele Cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven. 

Artikel 12. Ontbinding 

Agrilog Opleidingen kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden indien: 

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd; 

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest; 

c. Opdrachtgever of Deelnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door Agrilog Opleidingen bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. 

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Agrilog Opleidingen rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle met Agrilog Opleidingen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen één maand nadat Agrilog Opleidingen zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen. 

Artikel 14. Klachtenafhandeling 

De opdrachtgever wordt te allen tijde de mogelijkheid geboden om indien deze niet tevreden is over de geleverde diensten van Agrilog Opleidingen een klacht in te dienen. 

Agrilog Bedrijfstrainingen zal alle mogelijke middelen inzetten om deze klacht in goed overleg met de opdrachtgever te herstellen binnen een redelijke termijn en indien de klacht gegrond is, het totale factuurbedrag te storneren aan de opdrachtgever. 

Indien Agrilog Opleidingen en Opdrachtgever ene blijvend geschil houden zal het Nederlands recht van toepassing zijn en de rechter gevraagd worden hier over te beslissen. 

Algemene Voorwaarden opgetekend en van toepassing vanaf 01-01-2018 te Leeuwarden. 

Logo Agrilog
Online
AgrilogX

Chat nu met Dirk

Hallo! Voor een afspraak of informatie kunt u ons ook een Whatsapp berichtje sturen. Dan komen wij hier zo snel mogelijk op terug. 😀

Verzendknop WhatsApp
De beller is sneller
WhatsApp logo